Algemene voorwaarden

Afspraak verzetten of annuleren
Afspraken kunt u verzetten of annuleren tot 24 uur voor het tijdstip van uw afspraak. Indien u binnen 24 uur voor u afspraak annuleert of verzet, of u afspraak vergeet, ben ik helaas genoodzaakt om de kosten van de behandeling door te berekenen. Dit omdat het dan niet meer mogelijk is om nog een andere cliënt ingepland te krijgen.

Een klacht
Indien u een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Pedicure praktijk Judith Korfage. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk Judith Korfage de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Judith Korfage het recht de behandeling te beëindigen, waarna de cliënt nog steeds het honorarium verschuldigd is.

Privacy Policy
Pedicure praktijk Judith Korfage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Pedicure praktijk Judith Korfage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerking overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv. bij verwijzing naar een andere behandelaar) en alleen in overleg met de cliënt.


Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure praktijk Judith Korfage verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure praktijk Judith Korfage de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Meisjesnaam;

 • Adres;

 • Postcode en Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Naam huisarts of behandelend arts;

 • BSN


In bepaalde situaties worden er foto’s gemaakt van uw voeten. Deze foto’s worden beveiligd bewaard en zijn alleen bestemd voor Pedicure praktijk Judith Korfage. In sommige gevallen zullen we vragen om de foto’s met andere pedicures te mogen delen in een beveiligde omgeving. Pedicure praktijk Judith Korfage zal u ten alle tijden vragen om uw toestemming en het doel met u bespreken.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure praktijk Judith Korfage opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Vragen?
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.